Kvarken Ports driver och utvecklar hamnarna i Umeå och Vasa

Kvarken Ports är ett gemensamt hamnbolag för Umeå och Vasa. Samarbetet bidrar till att stärka hamnarnas marknadsposition i det växande handelsutbytet mellan Östersjöländerna. Kvarken Ports har som mål att driva kvalitetshamnar med fokus på kundernas behov och klimatsmarta lösningar

Effektiva transport- och logistiklösningar

För att möta framtidens krav på transporter bygger Umeå och Vasa tillsammans upp ett helt nytt hamn- och transportkoncept. Hamnbolaget har en viktig roll för att stärka både de öst-västliga och nord-sydliga transportstråk som möts i Kvarkenregionen.

Fördelar för våra kunder

En utökad samverkan mellan Umeå och Vasa innebär att Kvarken Ports kontinuerligt kan effektivisera och förstärka affärsutvecklingen som i sin tur leder till ökade volymer av gods och passagerare över Kvarken. Kvarken Ports erbjuder ett brett utbud av tjänster, anpassade till såväl näringslivets som privatresenärernas behov. Samarbetet ger också stordriftsfördelar inom bland annat infrastruktur, marknadsföring och administration samt möjligheter till ökad konkurrensförmåga.

Organisationen

Kvarken Ports är ett aktiebolag som ägs gemensamt av Vasa Stad och Umeå Hamn AB. Personalstyrkan uppgår till ca 30 personer.